کود آلی کاسپین

مزایای کود های آلی کاسپین

  • مواد مغزی موجود در کودهای آلی برای سالم نگه داشتن گیاه خیلی بیشتر از مواد شیمیایی بالانس هستند
  • افزایش فعالیت بیولوژیک خاک که باعث بهبود تحرک مواد مغزی و تجزیه مواد سمی می شود.
  • افزایش رشد ریشه در نتیجه ساختمان خاک بهتر.
  • افزایش همکاری میکوریزا که مصزف فسفر را بهبود می بخشد.
  • افزایش مواد آلی محتوی در خاک، بنابراین بهبود ظرفیت تبادل مواد مغزی، افزایش نکهداری آب در خاک، توسعه تراکم با فرینگ خاک علیه اسیدیته شدن،شوری، آفات و سمیت فلزات سنگین
  • کمک به جلوگیری از شاعه بیماری ها و انگل های موجود در خاک
  • تهیه و فراهک نمودن غذا و رشد و سودمند میکرو ارگانیسم ها و کرم های خاکی را نیز بر عهده دارند.